Privacy Verklaring

Privacyverklaring

Installatiebedrijf Visser, gevestigd aan Noorderweg 185A te Twisk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contact Informatie

Installatiebedrijf Visser
Noorderweg 185A
1676GM, Twisk
www.ibvisser.nl
0227-541596

Contactgegevens

Installatiebedrijf Visser verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Onderstaand een overzicht van de uw persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Naam (Voorletters en achternaam)
 • Adres, postcode en woonplaats
 • Telefoon- en mobiel nummer
 • E-mail adres
 • IBAN nummer
 • Gegevens betreft verwarmings-, koelings- of ventilatie installatie in de vorm van merk en type.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Installatiebedrijf Visser verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Onderstaand een overzicht van de uw persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Naam (Voorletters en achternaam)
 • Adres, postcode en woonplaats
 • Telefoon- en mobiel nummer
 • E-mail adres
 • IBAN nummer
 • Gegevens betreft verwarmings-, koelings- of ventilatie installatie in de vorm van merk en type.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Installatiebedrijf Visser verwerkt uw persoonsgegevens met als doel het leveren van onze diensten op het gebied van W-installaties (Verwarming, koeling, water, gas, ventilatie, riool, zinkwerken, etc.). Wij doen dit op basis van de grondslag uitvoering overeenstemming en op grondslag van wettelijke verplichting. Wanneer gegevens niet onder een van deze grondslagen vallen zullen wij hier toestemming voor vragen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Installatiebedrijf Visser bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld, tenzij er een wettelijke verplichting op ons rust om deze gegevens langer te bewaren. Na het verstrijk van deze bewaartermijn zullen wij de gegevens anonimiseren, verwijderen of afschermen.
Gegevens die naar onze mening nodig zijn betreft vorderingen kunnen door ons worden bewaard zolang de procedure loopt of ingesteld kan worden.

Delen van persoonsgegevens met derden

Installatiebedrijf Visser verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Installatiebedrijf Visser blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Installatiebedrijf Visser en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar t.visser@ibvisser.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk op uw verzoek. Installatiebedrijf Visser wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Installatiebedrijf Visser neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wij houden ons actief bezig met bewustwording van bescherming van privacy onder onze medewerkers en houden onze systemen actueel en up-to-date. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan telefonisch contact op met ons of via t.visser@ibvisser.nl

Aanpassen privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd bij wijzigingen in de bedrijfsvoering van Installatiebedrijf Visser. Wanneer u vervolgens gebruik blijft maken van onze diensten of websites bent u automatisch gebonden aan de voorwaarden van de gewijzigde privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Links

Op de website zijn een aantal links naar andere websites van organisaties geplaatst. Installatiebedrijf Visser kan geen verantwoording dragen met betrekking tot het gebruik van persoonsgegevens door die organisaties. Installatiebedrijf Visser raadt de bezoeker aan om de privacyverklaringen van die betreffende organisaties zorgvuldig te lezen.